OK21: Kommentarer til forliget

Dansk El-Forbunds kommentarer til forliget mellem CFU og skatteministeren

22.02-2021 Christian Elgaard Rosenkvist
Billede viser et par briller oven på nogle papirer

Der blev aftalt et forlig på statens område lørdag den 6. februar 2021. Vi har i forbundet brugt tiden på at læse det igennem og vil i korte træk beskrive forliget.

En rodet opstart

Forløbet forud for forhandlingerne var desværre lidt rodet.

Udgangspunktet for en forhandling af de offentlige overenskomster i en corona-tid var ikke godt.

Derfor forsøgte vi i fællesskab med CFU og Forhandlingsfælleskabet (FF – forhandlerne for kommuner og regioner) at udsætte forhandlingerne til 2022, i håbet om at den økonomiske situation var bedre, og at pandemien var under kontrol.

Men der var ikke enighed i alle forbund til dette, og skatteministeren havde som ultimativt krav, at alle forbund skulle være enige.

Det så ellers længe ud til, at forhandlingerne ville blive udskudt. Da det så viste sig ikke at blive tilfældet, skulle vi hurtigt omstille os, indhente og behandle indkomne krav og gå i gang med at forhandle.

Alle indsamlede krav blev behandlet i forhandlingsudvalget og sendt til CFU, som herefter samlede alle forslag fra de forskellige forbund til ét samlet sæt krav.

Kravene blev udvekslet med skatteministeriet den 15. december og drøftet med skatteministeren den 17. december 2020. Forhandlingerne blev indledt samme dag og er nu afsluttet 6. februar 2021.

Forliget

Lønforhold

Det er en 3-årig overenskomst med en økonomisk ramme på 6,75 % i perioden.

Reallønssikring – et højt prioriteret krav fra alle forbund – betyder en lønstigning på 4,42 % i perioden.

Reguleringsordningen medfører parallelløb mellem den private og offentlige lønudvikling, og den fortsætter. Hvis den private lønudvikling stiger, vil reguleringsordningen således udmøntes i lønstigninger. Men hvis der ikke er en lønudvikling som forventet i det private, kan vi igen risikere at skylde penge forud for OK24.

Ny løn, som blev indført for snart mange år siden, har aldrig virket efter hensigten, og der er enighed om, at der skal rettes op på dette. Derfor er der aftalt et projektarbejde, der skal være færdiggjort inden OK24.

Seniorordning og pension

Et andet højt prioriteret krav er seniorordning, og her vil en seniorbonus på 0,8 % af den sædvanlige årsløn kunne konverteres til enten 2 fridage eller mere pension. Valget af enten frihed eller pension skal gøres årligt. Kravet er, at medarbejderen er fyldt 62 år og ikke er timelønnet.

Dette er måske første skridt imod en fritvalgsordning, som vi kender det på det private område. Men vejen derhen stadig lang og bumlet, da de offentlige arbejdsgivere frygter, at en fritvalgsordning vil nedbringe arbejdsudbuddet, hvis medarbejderen har frit valg til at vælge frihed.

Pension er et krav, der kommer, hver gang der forhandles overenskomst – uanset om det er de private eller offentlige overenskomster.

Anciennitetsperioden for minipension er aftalt nedsat fra 4 år til 2 og alderskravet på 25 år er fjernet. Det betyder, at medarbejderne hurtigere kan opnå fuld pension.

Kompetencefond

Ved OK18 blev der oprettet en ny kompetencefond der fortsætter med samme økonomiske ramme på ca. 170 mio. og der er i forliget også afsat 15 mio. til at gøre ufaglærte til faglærte i perioden.

Tillidsvalgte

Der er kommet nogle forbedringer for tillidsrepræsentanter i forhold til oplysning om lønforhold nemlig at alle relevante oplysninger skal udleveres til tillidsrepræsentanten, og hvor der ikke findes en tillidsrepræsentant, skal det være til den lokale afdeling. Og samtidig er det aftalt at der skal afholdes en samtale om det tidsforbrug i forhold til de sædvanlige opgaver der udføres i dagligdagen, og om der måske skal ske en reduktion af de daglige opgaver.

Øvrige

Der er aftalt, at ved sorgorlov udbetales løn i stedet for dagpenge efter lovgivningen.

Ønsker som ikke blev indfriet

Ved enhver forhandling er der ønsker og krav, der ikke bliver en realitet. Fritvalgsordning blev som nævnt ikke en del af forliget denne gang.

Derudover var der også ønsker om et ændret lønsystem samt mere tekst i overenskomsten om arbejdsmiljø og arbejdsliv.

Det er i organisationsaftalerne, at Dansk El-Forbund kan forhandle direkte for medlemmerne. Derfor er det ekstra ærgerligt, at der ikke er afsat penge til de forhandlinger, i det som kaldes organisationspuljer. Men ved de centrale forhandlinger var det vigtigere at sørge for at sikre reallønnen og ikke sende penge ud til decentrale forhandlinger. Her fordeles pengene nemlig ikke nødvendigvis ligeligt mellem alle forbund. Der var midler til organisationsforhandlingerne ved OK18 for første gang i 10 år.

Krav som vi fik forhandlet væk

Medarbejder og kompetencestyrelsens krav til arbejdstidsaftalen, herunder forringelser af særydelser og års- eller kvartalsnorm blev heldigvis ikke en del af forliget.

Proceduren fremadrettet

4-ugers-vinduet starter 15. februar, og forhandlingerne på organisationsniveau afsluttes senest 15. marts 2021. Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse vil tage stilling til forliget 10. marts 2021 og herefter komme med sin anbefaling.

Der afholdes repræsentantskabsmøde i OAO-Stat 16. marts med anbefaling fra OAO-Stats forhandlingsudvalg.

Urafstemning bliver som sidst en elektronisk afstemning. Datoen er endnu ukendt.

Du kan holde dig opdateret her på siden, hvor du kan læse hele forliget for statsområdet og også de øvrige områder – kommuner og regioner.

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din lokalafdeling.

Development: HJEMMESIDER.DK