Forlig for Alarm- og Elektrikeroverenskomsten

 

Forliget er indgået mellem Dansk El-Forbund og Dansk Industri II. Det er en 3-årig aftale.

Resultat

Hovedtrækkene i forliget er:

Merit til lærlinge

Der gives merit til lærlinge for tidligere beskæftigelse.

Orientering om udenlandske underleverandør

Tillidsmanden kan fire gange årligt anmode firmaet om navn på eventuelle vikarbureauer og udenlandske underleverandør.

Grønt ansvar

Nu kommer ansatte på danske industrivirksomheder til at spille en større rolle i deres virksomheders – og dermed i Danmarks – grønne omstilling. Den grønne omstilling skal nemlig på dagsordenen i samarbejdet mellem ledelse og jer medarbejdere på alle niveauer i virksomheden.

Det bliver med fokus på at nedbringe egne miljø- og klimabelastninger, og hvordan I fremstiller produkter og servicer, der peger i den grønne retning.

Samarbejdsudvalgene er udset til at være vigtige omdrejningspunkter.

Lærlinge- og fritvalgsordning

§12. Der indføres fritvalgsordning for lærlinge:

 • 1.  mats 2020:  5,0% 
 • 1. mats 2021:  6,0% 
 • 1.marts 2022: 7% af den ferieberettigedeløn.

Månedsudbetaling for timelønnede

Det bliver muligt for virksomheden at ændre lønudbetaling til månedsudbetaling. Det skal dog ske med mindst to måneders varsel. I forbindelse med overgang til månedsvis udbetaling kan man få et acontobeløb, der svarer til de nettoløn, man ellers ville have haft i den følgende lønperiode. Det betales så tilbage over 12 måneder, medmindre man aftaler andet.

Pension til lærlinge

18-19-årige skal nu også have pension. Ordningen for dem er, at indbetalingen er seks procent, hvoraf arbejdsgiveren betaler fire procent og lærlingen/eleven betaler to procent.

Arbejdsgiveren skal fortsat dække omkostningerne til forsikringerne i pensionsordningen for lærlinge og elever.

Parterne arbejder for, at regeringen og Folketinget beslutter, at udgifterne til 18- og 19-årige elever og lærlinges pension finansieres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Hvis det bliver besluttet, vil indbetalingen blive 12 procent.

Aftalt uddannelse bliver permanent

Ordningen med aftalt uddannelse, hvor der gives støtte fra Kompetenceudviklingsfond (Alarm ok), bliver permanent. Siden indførelsen i 2017 har ordningen været midlertidig.

Ordningen fortsætter med de samme vilkår som hidtil.

Opsparing eller udbetaling af pensionsbidrag

Når du når folkepensionsalderen og stadig arbejder, fortsætter indbetalingen til din pensionsordning, hvis du ikke vælger at få bidraget udbetalt som løn i stedet.

Arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanterne får sikret frihed til at deltage i relevante arbejdsmiljøkurser gennem deres fagforbund, samt adgang til IT-faciliteter.

Fri på barnets anden sygedag

Som forælder får du fremover ret til at blive hjemme på barns anden hele sygedag.

Den anden hele sygedag kan du få dækket med penge fra fritvalgskontoen. Selv om du ikke ønsker at bruge af kontoen til barns anden sygedag, har du stadig ret til at blive hjemme.

Som noget nyt får du også ret til at holde fri, hvis dit barn skal til læge.

Uddannelse ved afskedigelse

Hvis du bliver opsagt, kan du få op til fem ugers uddannelse, som du kan bruge i din opsigelsesperiode.

De fem ugers uddannelse er alle med støtte fra Kompetenceudviklingsfond (Alarm OK) og dækker en lang række kurser på industriens område.

Det kan være svært at nå at afvikle op til fem ugers efteruddannelse i opsigelsesperioden. Derfor arbejder parterne på, at lovgivningen bliver ændret, så det også bliver muligt at tage denne efteruddannelse med over i en ledighedsperiode.

Udvalg for aftalt uddannelse

Der nedsættelse udvalg for implementering af aftalt uddannelse (ok 2017)

Arbejdsudleje

I løbet af overenskomstperioden nedsætter parterne et udvalg, som skal drøfte markedet for arbejdsudleje og udviklingen i det – altså tilfælde hvor en virksomhed ”lejer” medarbejdere ud til en anden virksomhed.

Betalt sovetid og udskydelse af 11 timers hvile

Ved beredskabsvagtordning kan hviletiden udskydes. 11 timers hviletiden starter ved afslutning af sidste job, og hvis det strækker sig ind i medarbejderens normal arbejdstid, betales sovetid - for ikke udført arbejde, - som ved sydom.

Mere forældreorlov med løn

Perioden med fuld løn under forældreorlov udvides med tre uger. Den samlede periode er dermed på 16 uger og fordeles på denne måde:

•    Fem uger til den forælder, der har holdt barselsorloven
•    Otte uger til den anden forælder
•    Tre uger til den ene eller anden forælder

Der betales fuld løn under graviditetsorlov, fædreorlov og barselsorlov.

Personoplysninger (GDPR)

Det bliver slået fast, at reglerne om personfølsomme oplysninger ikke må forhindre, at tillidsvalgte kan fortsætte deres nuværende praksis med at få de oplysninger, de har brug for til at varetage deres hverv.

Overenskomstfravigende forsøgsordning

Efter lokal enighed med tillidsmanden, kan gennemføres forsøg, som fraviger overenskomsten.

Sundhedsordning

Nedsættelse af udvalg, som undersøger mulighederne for at implementere en sundhedsordning via PensionDanmark.

Lønforhold og betalingssatser

 • Basisløn §7 forhøjes med kr. 2,50 pr/ år.
  • 1. marts 2020 kr.139,60
  • 1. marts 2021 kr. 142,10
  • 1. marts 2022 kr. 144,60
 • Tillæg turnustjeneste § 6 stk. 2. forhøjes:
  • 1. marts 2020 med 1,6%
  • 1. marts 2021 med 1,6%
  • 1. marts 2022 med 1,6%
 • Varskotillæg §11, stk 2. forhøjes:
  • 1. marts 2020 med 1,6%
  • 1. marts 2021 med 1,6%
  • 1. marts 2022 med 1,6%.
 • Lærlingebestemmelser §5 og bilag 1, §2 stk. 6 forhøjes:
  • 1. marts 2020 med 1,7%
  • 1. marts 2021 med 1,7%
  • 1. marts 2022 med 1,7%.
 • Protokollat Vll Særlige tillæg forhøjes:
  • 1. marts 2020 med 1,6%
  • 1. marts 2021 med 1,6%
  • 1. marts 2022 med 1,6%.
 • Konto for søgnehelligdages/fritvalgsordning §19 stk. 1 forhøjes:
  • 1. marts 2020 til 9,25%
  • 1. marts 2021 til 10,25
  • 1. marts 2022 til 11,25%.

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja

Et flertal af Dansk El-Forbunds Hovedbestyrelse anbefaler et ja til forliget.

Filer

Development: HJEMMESIDER.DK