Konflikt

Hvis forhandlingerne ikke fører til et resultat, eller hvis medlemsafstemningen ikke vedtager overenskomsterne, så udbryder der konflikt. 
Her har vi samlet en række af svar på spørgsmål, du kan have som medlem i forbindelse med konflikten.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling: def.dk/lokalafdelinger . Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Udover svarene nedenfor så kan du også se vores oversigt over vigtige begreber her: okdef.dk/faa-styr-paa-begreberne-paa-arbejdsmarkedet

FAQ

Hvad er forskellen på strejke og lock-out?

En strejke varsles af fagforeningen overfor arbejdsgiverne. Lock-out iværksættes af arbejdsgiveren, der beder medarbejderne forlade arbejdspladsen og stopper lønudbetalingen. I Dansk El-Forbund er det Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvem der skal i konflikt, hvis det ikke lykkes at få fremdrift ved forhandlingsbordet.

Strejken betyder, at medlemmer af Dansk El-Forbund trækkes væk fra arbejdspladsen og i stedet for lønnen modtager konfliktunderstøttelse. Ved lock-out modtager medlemmerne ligeledes konfliktunderstøttelse fra forbundet. 

Hvornår starter en konflikt eller lock-out?

Strejkerne er varslet til at kunne træde i kraft, når de nuværende overenskomster udløber. Juridiske forhold gør dog, at strejkerne først er varslet senere. Som medlem af Dansk El-Forbund vil du modtage nærmere information i dagene op til, at en eventuel konflikt er under opsejling. Se forløbet her.

Hvad sker det ved et nej?

Et nej er lig med storkonflikt, og den kommer 5 dage efter, at afstemningen om overenskomsterne er slut. 

Under en konflikt vil medlemmer af Dansk El-Forbund modtage konfliktunderstøttelse. Det forudsætter dog, at man har været medlem i mindst 14 dage og har indbetalt den første måneds kontingent.

Hvem skal i konflikt?

Konflikten gælder for DEF’s medlemmer i:

  • TEKNIQ Arbejdsgiverne
  • DI, - Dansk Industri (DIO-I, DIO-II og DIO-III)
  • Drivkraft – Statoil Raffinaderiet, Kalundborg
  • Danske Rederier
  • Danske Mediers Arbejdsgiverforening
  • NorSea Group
  • Siemens Building Technologies A/S
  • Dansk Erhverv

For overenskomster mellem Dansk Industri og CO-industri gælder det, at arbejds­standsningen vil omfatte samtlige medlemmer af forbundet, der er tilsluttet CO-industri, der er beskæftiget på virksomheder, som er medlem af DI og som er omfattet af de overenskomster, der er indgået mellem CO-industri og DI.

Forbundets medlemmer beskæftiget ved TOTAL Olie og Gas A/S, Hess Denmark ApS og INEOS Oil & Gas, vedrørende ansættelsesforhold på offshore-platforme på dansk kontinentalsokkelområde, er undtaget fra konflikten. Ligeledes er de for tiden i udlandet ved montage o.lign. beskæftigede medlemmer, fritaget for konflikt. Desuden er medlemmer, beskæftiget på offshore-platforme på dansk kontinentalsokkel, indtil de efter udløb af igangværende turnus er onshore, ligeledes fritaget for konflikt.

Arbejdsgiverne kan også vælge at lock-oute vores medlemmer, når der er konflikt. Som lock-outet er du bortvist fra arbejdspladsen, og i stedet modtager du konfliktstøtte fra DEF.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling def.dk/lokalafdelinger. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Hvordan skal jeg forholde mig?

Tjek MinSide hvortil vi har sendt en personlig besked til dig om konflikten def.dk/min-side.

Alle der har fået besked om at deltage i konflikten skal nedlægge arbejdet på det præcise tidspunkt, hvor konflikten træder i kraft.

Herefter ophører betalingen af løn, og medlemmerne modtager i stedet konfliktstøtte fra Dansk El-Forbund.

Som medlem af DEF er man forpligtet til at deltage i konflikten, hvis man er udtaget til det. Medlemmerne, der er udtaget, skal forlade arbejdspladsen, ligesom de ikke må søge eller tage nyt arbejde i en virksomhed eller indenfor et område, som er konfliktramt. Du må heller ikke udføre arbejde, der er konfliktramt på virksomheden eller på andre virksomheder.

Når du modtager konfliktstøtte, så er du forpligtet til møde op i din lokale DEF-afdeling og aktivt deltage i konflikten efter afdelingens anvisninger. Afdelingerne kommer med nærmere meddelelse om dette til deres medlemmer.

Arbejdsgiverne kan også vælge at lock-oute vores medlemmer, når der er konflikt. Som lock-outet er du bortvist fra arbejdspladsen, og i stedet modtager du konfliktstøtte fra DEF.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling def.dk/lokalafdelinger. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Hvad får jeg i konfliktstøtte?

Konflikten betyder, at arbejdsgiveren ophører med at betale løn og andre goder til de strejkende og de lock-outede. I stedet modtager medlemmerne af DEF en strejkestøtte på 1.082 kroner pr. dag. Det svarer til 5.410 kroner pr. uge (med en fem-dages uge).

Det er en forudsætning, at du har udfyldt og indsendt den blanket til ansøgning om strejkestøtte, som der er sendt et link til via MinSide def.dk/min-side.

Udbetalingen sker hver 14. dag, og sker via FAK – Din Faglige A-kasse.

Konfliktstøtten betales fra DEFs konfliktfond, som er samlet gennem et løbende bidrag, fra de kontingenter medlemmerne betaler til DEF.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling def.dk/lokalafdelinger. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Hvordan får jeg konfliktstøtten udbetalt?

Konfliktstøtten udbetales af FAK – Din Faglige A-kasse hver 14. dag. Den udbetales til din bankkonto.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling def.dk/lokalafdelinger. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Udtaget til konflikten: Hvad skal jeg gøre?

Alle der har fået besked om at deltage i konflikten, skal nedlægge arbejdet på det præcise tidspunkt, hvor konflikten træder i kraft. Herefter ophører betalingen af løn, og medlemmerne modtager i stedet konfliktstøtte fra Dansk El-Forbund. Når man modtager konfliktstøtte, så er man forpligtet til møde op i den lokale DEF-afdeling og aktivt deltage i konflikten efter afdelingens anvisninger. Afdelingerne kommer med nærmere meddelelse om dette til deres medlemmer.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling, se def.dk/lokalafdelinger. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Hvis jeg ikke er udtaget til konflikten: Hvad skal jeg gøre?

De, der ikke er udtaget til konflikt, må ikke udføre konfliktramt arbejde. Det gælder også vikarer. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte deres afdeling.

Arbejdsgiverne kan også vælge at lock-oute vores medlemmer, når der er konflikt. Som lock-outet er du bortvist fra arbejdspladsen, og i stedet modtager du konfliktstøtte fra DEF.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling def.dk/lokalafdelinger . Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Lærling: Hvordan skal jeg forholde mig?

Lærlinge er ikke omfattet af konflikten, og som lærling skal du fortsat modtage løn fra arbejdsgiveren. Du skal fortsat udføre det arbejde, som du sædvanligvis er beskæftiget med indenfor din uddannelse. Du må ikke påtage dig konfliktramt arbejde.

Din mulighed for at gennemføre din arbejde/uddannelse, kan dog være forstyrret af konflikten.

Det betyder, at der ved iværksættelse af en strejke skal tages stilling til, hvordan din fortsatte uddannelse kan sikres.

Lærlinge må ikke sættes til at udføre andet arbejde end det, de normalt er beskæftiget med som led i deres uddannelse. Det er vigtigt at understrege, at du ikke kan sættes til at udføre strejkeramt arbejde.

Lærlinge vil fortsat få løn og skal altså ikke have konfliktstøtte.

Lærlinge som færdiggør deres uddannelse og har indgået skriftlig aftale om at tiltræde en ordinær stilling under konflikten, bliver omfattet af konflikten fra ansættelsen og dermed berettiget til konfliktstøtte, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Lærlinge på skole skal fortsat blive på skolen under konflikten og modtage sædvanlig løn.

Det er Forbundets opfattelse, at de særlige elevforhold (Erhvervsgrunduddannelsen (egu) og Integrationsgrunduddannelsen (igu) heller ikke omfattes af arbejdsstandsninger.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling - se def.dk/lokalafdelinger. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Ledig: Hvad skal jeg gøre?

Som ledig skal du følge de regler, som gælder for a-kasserne. FAK – Din Faglige A-kasse har informationer om dette på deres hjemmeside: fa-k.dk/news-single/hvis-der-udbryder-konflikt.

Hvis mere end 65% af medlemmerne i FAK er i konflikt, så må a-kassen ikke længere udbetale dagpenge. DEF overtager derfor betalingen af konfliktstøtte for de ledige, som er medlemmer af DEF.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling - se def.dk/lokalafdelinger. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Lock-outet: Hvad betyder det?

Arbejdsgiverne kan også vælge at lock-oute vores medlemmer, når der er konflikt. Som lock-outet er du bortvist fra arbejdspladsen, og i stedet modtager du konfliktstøtte fra DEF.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling def.dk/lokalafdelinger. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Kan jeg beholde mit arbejde efter konflikten?

Dit ansættelsesforhold er i princippet ophørt ved konfliktens start.

Vi forventer dog, at konflikten bliver afsluttet med, at der indgås en fortrædelighedsklausul, der sikrer, at alle der deltog i konflikten får deres ansættelsesforhold genetableret i fuld udstrækning efterhånden som det er muligt, og således at konflikten ikke får konsekvenser for anciennitetsberegning med videre.

Selv om udgangspunktet ved en overenskomstmæssig konflikt er, at ansættelsesforholdet anses for ophørt i forbindelse med konfliktens ikrafttræden, viser praksis, at konflikten er at betragte som en suspension af ansættelsesforholdet for den enkelte.

Der er dog eksempler på situationer, hvor der fx på grund af, at der er tale om manglende materialer, aflyste ordrer eller arbejde i turnus, er medarbejdere, der ikke får arbejde efter konflikten.

Hvis et medlem ikke er i arbejde den første dag efter konfliktens afslutning, skal medlemmet melde sig ledig på jobnet.dk. Der skal ikke betales arbejdsgivergodtgørelse (G-dage).

Gælder overenskomsten når der er konflikt?

Overenskomsten gælder ikke længere, når der er konflikt. I princippet er den bortfaldet, og alle vilkår og rettigheder skal genforhandles, hvis man kan blive enige om det. I praksis må vi dog forvente, at den gældende overenskomst og det nye overenskomstforlig vil være udgangspunktet for en ny aftale.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling - se def.dk/lokalafdelinger. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Hvad med ferie under konflikten?

Der kan ikke planlægges ferie, når konflikten er startet.

Ferie påbegyndt inden konflikten afholdes som planlagt. DEF yder ikke erstatning til tab, når ferie er suspenderet på grund af konflikten.

Ny ferie skal aftales med arbejdsgiveren, når konflikten er slut.

Medlemmer, der er påbegyndt ferie inden eller senest samtidig med, at konflikten er iværksat, har ret til ferie som planlagt, uanset at ferie kommer til at ligge i konfliktperioden. (Ferien er påbegyndt den første feriedag ved normal arbejdstids begyndelse.)

Ferie, der er planlagt påbegyndt under konflikten, suspenderes og kan ikke afholdes under konflikten. Der ydes ikke erstatning for tab, som er opstået i forbindelse med, at ferie suspenderes.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ferie, der ikke har kunnet afvikles på grund af konflikt, på ny skal aftales afholdt med arbejdsgiver. Det betyder, at man ved konfliktens ophør skal genindtræde i stillingen, selvom der oprindeligt var aftalt ferieafholdelse på det pågældende tidspunkt.

Der er grund til at understrege, at medlemmer, der er varslet i konflikt og modtager konfliktstøtte, har pligt til at møde op i den lokale afdeling.

Hvis forligsmanden udsætter konflikten, kan ferie påbegyndes i udsættelsesperioden og altså afholdes som planlagt.

Medlemmer, der mener at være i en ganske ekstraordinær situation med hensyn til ferieafholdelse under konflikten, kan rette henvendelse til deres TR/lokale afdeling med henblik på en vurdering af deres situation. Det er afdelingernes endelige vurdering, om der er grundlag for at forelægge medlemmerne alternative løsningsforslag. Det er vigtigt at være opmærksom på, at medlemmer har pligt til uden ophold at kunne genindtræde i tjenesten, når konflikten ophører.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling def.dk/lokalafdelinger. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Hvad med sygdom under konflikten?

Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren bortfalder under konflikten, i stedet udbetaler DEF konfliktstøtte. Dog skal sygedagpengene udbetales af kommunen, hvis sygdommen opstået mindst en hel fraværsdag inden konfliktens start.

I nogle tilfælde kan der være ret til dagpenge fra kommunen, afhængig af, hvornår sygefraværet er påbegyndt.

Egen sygdom - Sygefravær begyndt FØR konfliktens start:

Er sygdommen opstået mindst en hel fraværsdag inden påbegyndelsen af strejke eller lockout, udbetaler arbejdsgiveren dagpenge indtil konfliktens begyndelse, hvorefter man skal henvende sig til bopælskommunens dagpengekontor, der fortsætter udbetalingen under forudsætning af, at det er en lovlig konflikt.

Er arbejdsgiverperioden udløbet inden konflikten, og dagpengeudbetalingen overgået til kommunen forinden, fortsætter dagpengeudbetalingen under konflikten.

Egen sygdom - Sygefravær begyndt EFTER konfliktens start:

Medlemmer, hvis sygefravær påbegyndes ved konfliktens start (eller under konflikten), har ikke ret til sygedagpenge fra kommunen. I stedet udbetales konfliktstøtte.

Når konflikten ophører:

Medlemmer, som fortsat er sygemeldte på det tidspunkt, hvor konflikten stopper, skal straks sygemelde sig til arbejdsgiveren. Dette gælder uanset, om sygefraværet er påbegyndt før eller under konflikten.

OBS! Ved sygdom opstået under konflikten regnes arbejdsgiverperioden fra første fraværsdag efter konflikten, hvis den sygemeldte er genansat og sygedagpengelovens betingelser i øvrigt er opfyldt. Arbejdsgiveren har pligt til at betale dagpenge/løn fra første fraværsdag efter konfliktens ophør. Betaling jf. overenskomstens bestemmelser.

Barns hospitalsindlæggelse:

Medlemmer, der er konfliktramte, har ikke ret til frihed med løn, når der er konflikt.

Dagpengeloven giver i dog visse tilfælde ret til dagpenge ved børns hospitalsindlæggelse.

Medlemmer med børn skal kontakte Udbetaling Danmark for at høre, om de er berettiget til dagpenge.

Barns 1. sygedag under konflikten:

Under konflikten har medlemmer ikke ret til fravær med løn ved barns 1. sygedag.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling - se def.dk/lokalafdelinger. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

 

Hvad med barsels- og forældreorlov under konflikten?

Arbejdsgiveren udbetaler ikke løn under barsel eller forældreorlov, så længe der er konflikt. Kommunen skal søge herom.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling - se def.dk/lokalafdelinger . Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Hvad med afspadsering under konflikten?

Der kan ikke afspadseres under konflikten.

Der optjenes ikke afspadsering, mens konflikten løber.

Afvikling af afspadsering påbegyndt før konfliktens iværksættelse, afbrydes ved konfliktens start. Medlemmerne deltager således i konflikten fra starten.

Er afspadsering aftalt til afvikling efter konfliktens iværksættelse, kan afspadsering ikke finde sted, så længe konflikten løber.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling - se def.dk/lokalafdelinger. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Hvad betyder det, at virksomheden er fritaget for konflikten?

Virksomheder og arbejdsområder kan blive fritaget for konflikten, hvis det vurderes, at de har en særlig samfundskritisk betydning. Det er virksomheden, som skal ansøge om en sådan fritagelse, og det skal ske gennem virksomhedens arbejdsgiverorganisation. Arbejdsgiverorganisationen drøfter derefter ansøgningen om fritagelse med Dansk El-Forbund.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling - se def.dk/lokalafdelinger. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Hvorfor kan jeg ikke melde mig ud af DEF under konflikten?

Udmeldelse af DEF kan ikke sted for konfliktramte eller medlemmer indenfor de overenskomster, hvor der er varslet konflikt. Udmeldelse kan først ske, når konflikten er afsluttet.

Man kan således heller ikke overflyttes til en anden fagforening.

Udmeldelse kan dog godt ske fra a-kassen. I så fald skal medlemmet kontakte FAK – Din Faglige A-kasse om dette. Muligheden for dagpenge i en ny a-kasse er dog underlagt nogle begrænsninger, så længe der er konflikt. Det vil FAK – Din Faglige A-kasse informere nærmere om.

Baggrunden er, at fællesskabets styrke undergraves, hvis medlemmer kan udmelde sig i forbindelse med konflikter eller forhandlinger, der har gjort det nødvendigt at afsende konfliktvarsler.

Medlemmerne dækker hinanden solidarisk via forbundets konfliktstøtte, og må derfor også have en forventning om gensidige forpligtelser omkring deltagelsen i en konflikt.

Det giver den styrke, som sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår via overenskomsterne, og det er en del af den danske model.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling - se def.dk/lokalafdelinger. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Hvad hvis jeg har kolleger, der er medlemmer af de gule eller ikke er medlemmer nogen steder?

En strejke vedrører kun de lønmodtagere, der er medlemmer af de overenskomstbærende fagforeninger. Ved en lock-out bestemmer arbejdsgiveren, hvem der lock-outes.

OK-fagforeninger som Dansk El-Forbund kendes på det grønne OK-mærke. Medlemmer af andre foreninger, fx de såkaldte gule, altså de ufaglige og overenskomstløse fagforeninger som Det Faglige Hus, Krifa og ASE, er ikke varslet i strejke, og de vil ikke modtage konfliktunderstøttelse fra OK-fagforeningerne.

Tværtimod, i 2018 bad deres såkaldte fagforeninger dem om at fortælle deres arbejdsgiver, at de ikke er medlemmer af de overenskomstbærende fagforeninger, at de derfor ikke er en del af konflikten, og at de forventer at fortsætte arbejdet, selv om de øvrige kolleger er i strejke eller lock-out. Medlemmer af ASE skal derudover meddele arbejdsgiveren, at de gerne udfører strejkeramt arbejde. Det skete, da der var trussel om en konflikt på det offentlige område. 

Det ændrer dog ikke på, at disse kolleger blev omfattet af de forbedringer af overenskomsterne, som var resultatet af de offentlige forhandlingerne. Hvis en af disse kolleger siden får problemer med deres arbejdsvilkår, vil deres overenskomstløse og ufaglige fagforeninger henvise dem til den faglige overenskomst, som er udarbejdet og aftalt mellem OK-fagforeningerne og arbejdsgiverne. 

Overenskomstforhandlingerne er derfor en oplagt lejlighed til at melde sig ind i Dansk El-Forbund. Du kan fortælle kolleger, at det kun kræver en sms til 1910 med teksten: DEF.

Man modtager konfliktunderstøttelse, hvis man har meldt sig ind senest 14. dage før konflikten starter, og man har indbetalt en måneds kontingent.

Når OK-fagforeningerne går ind for at lade overenskomsterne gælde alle, uanset hvor man er medlem, er det fordi vi ikke ønsker at få billig arbejdskraft ind ad bagdøren. Også selv om det umiddelbart kunne føles mest retfærdigt, at man fik løn som fortjent, alt efter om man er med til at betale prisen for resultaterne.

Som en tillidsrepræsentant engang sagde:

I vores faglige klub skiftes vi til at betale morgenmaden fredag til kollegerne. Men det er kun dem, der er medlem af vores klub og fagforening, der betaler. Selvfølgelig er vi venlige og lader alle spise med, selvom de ikke har betalt som medlem af klubben og fagforeningen. De kan kun få lov til at betale, hvis de også vil være med i klubben. Men morgenmaden har måske en lidt sur smag for dem. Sådan håber jeg også, de fornemmer det omkring overenskomsterne.

Måske er det en vandrehistorie, men den illustrerer dilemmaet for de kolleger, der ikke er medlem af en OK-fagforening.

Der kan ofte være vigtige detaljer, der ikke kan tages hensyn til i et kort svar. Derfor er du velkommen til at kontakte din lokale DEF-afdeling - se def.dk/lokalafdelinger. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant.

Development: HJEMMESIDER.DK