Resultat for Elektrikeroverenskomsten og El-Fagets Funktionæroverenskomst OK20

 

Et stort flertal (76,4%) af medlemmerne i Dansk El-Forbund (DEF) stemte ja ved urafstemningen om overenskomsterne. Samlet i alle FH-forbund stemte 79,8 procent af medlemmerne ja til OK20, mens 20,2 procent stemte nej. Dermed er overenskomsterne, som er gældende med tilbagevirkende kraft fra d. 1. marts 2020, godkendt af fagbevægelsens medlemmer. Se resultatet for de enkelte overenskomstområder her: 

Se resultatet fra forliget her: 

Se videoer og grafikker om de enkelte områder: 

Resultat for Elektrikeroverenskomsten og El-Fagets Funktionæroverenskomst

Mere løn og akkord

Fritvalg
Forhøjes med en procent om året i hvert af årene 2020, 2021 og 2022. Forhøjelsen 
medtages i virksomhedens samlede lønomkostning ved den årlige lønforhandling.

Krav om personlig aftale vedr. den planlagte brug af fritvalg
Der skal hvert år indgås en personlig aftale om den planlagte brug af fritvalg, ellers kan arbejdsgiveren vælge en løbende udbetaling med lønnen. Arbejdsgiveren skal dog spørge efter en aftale, og denne efterspørgsel skal kunne dokumenteres af arbejdsgiveren, som forudsætning for, at arbejdsgiveren kan foretage løbende udbetaling i overenskomstperioden.

Bemærk ved de efterfølgende lokale lønforhandlinger: Arbejdsgiveren kan indregne stigningen i fritvalgsdelen fra det lokale lønkrav. Så husk at stille de lokale krav med det i baghovedet.

Lønfastsættelse efter funktionæroverenskomsten eller ved ansættelse på funktionærvilkår (bilag1.a.) 
Her skal lønnen indeholde elementerne: Kvalifikation, uddannelse, dygtighed, ansvaret i stillingen og om der er aftalt funktionsløn. Man kan, hvis man vil, lade sig repræsentere eller involvere DEF’s tillidsrepræsentant i virksomheden.

Længere tids løn under sygdom 
Fra seks uger til ni uger fremover. 

Betalt snorketid ved rådighedsvagt og udkald
Der udbetales løn, som sygeløn, for den del af hviletiden (ud fra 11 timers reglen = snorketiden), som løber ind i den normale arbejdstid. Tidligere var der ikke betaling for snorketiden.

Månedsudbetaling af lønnen til timelønnede medarbejdere
Lønnen afregnes til og med den uge, hvor den 20. i måneden indgår, og der udbetales ved seneste bankdag i måneden. Dermed undgås efterberegninger: Man får altid den præcise løn ift. de konkrete timetal. 

I en overgangsperiode kan medarbejderen anmode om et a´contobeløb svarende til netto lønnen for næstfølgende lønperiode.

Aftale om møder hvis der er udsving i akkord-indtjeningen
Aftale om at parterne vil mødes i overenskomstperioden, hvis der viser sig en forandring i akkord-indtjeningen, der afviger fra den almindelige timelønsudvikling.

Fælles arbejdsgruppe 
For at sikre tillid til EBA-systemet skal en fælles arbejdsgruppe fokusere på tiltag til at hæve produktiviteten gennem:  

Planlægning af entreprisen
Indgåelse af akkordaftaler – herunder beskrivelse af indholdet af         den ydre tid og beskrivelse af begreberne for ydre tid
Kommunikation og ledelse
Samarbejde
Fælles uddannelse

Arbejdsgruppen kan udvikle kurser målrettet projektledere og akkordholdere/formænd, der kan tage udgangspunkt i grunduddannelsens modul om Teknisk entreprise- og projektstyring.

Forenkling af montagekoder 
Der er indledt et udvalgssamarbejde mellem parterne om forenkling af montagekoderne. Det gør akkordoversigten mere overskuelig.

Stigning af pengefaktoren for EBA 
Der er aftalt stigning af pengefaktoren for EBA på 6,3 procent i overenskomstperioden.

Elektronisk indberetning af ugesedler/timesedler
Der er aftalt, at ved elektronisk indberetning af ugesedler/timesedler skal virksomheden sende en kopi til elektrikerens private mailadresse.

Mere tid og trivsel

Konsekvenser af den ny ferielov 
Med samtidighedsprincippet for opsparing og afvikling af ferie i optjeningsperioden fra 1. september til efterfølgende år 30. august § 16 tilrettet. 

For off-shore ansatte tilpasses afholdelsen til de særlige arbejdsperioder. Er der ikke optjent nok ferie til at afvikle ferieperioden, afholder medarbejderen betalt ferie på forskud i henhold til ferielovens regler.

Overgangsordning for feriefridage 
I en overgangsordning fra 1. maj 2020 til 31. december 2020 vil der blive tildelt 3,33 feriefridage og 1,66 børneomsorgsdage. I overgangsordningen vil afviklingen af feriefridage og børneomsorgsdage kunne afvikles i timer.

Fra 1. januar 2021 får medarbejderen tildelt fem feriefridage, og de kan afholdes med betaling af et beløb på 1.300 kr. for svende og for lærlinge en dagløn fra S/H kontoen og fritvalgskontoen, og der er også to børneomsorgsdage fra 1. januar med betaling fra S/H kontoen og fritvalgskontoen.

Afholdelse af ferie i timer

Det er fastslået, at man lokalt kan aftale afholdelse af ferie i timer. Dog kan en feriedag ikke vare mindre end det planlagte antal arbejdstimer den konkrete dag, og det kan kun afvikles i hele arbejdsdage.

Reduktion af arbejdstid i forhold til ”skæve” fridage
Hvis man f.eks. har 4-dages uge eller tilsvarende færre dage med flere timer i ugen, så får man nu kompensation for de dage, hvor SH, feriefridage og overenskomstmæssige fridage, f.eks. juleaftensdag og nytårsaftensdag, falder på dage, hvor man i forvejen har reduceret eller ingen arbejdstid. Man får som kompensation reduceret tid på andre dage, beregnet ud fra det konkrete antal planlagte arbejdstimer på fridagen. 

Barn syg 
Nu op til to dages fri ved barns sygdom. Den anden dag betales fra fritvalgskontoen. Der gives efter ni måneders anciennitet en dags fri til lægebesøg med barnet - uden løn, men med mulighed for udbetaling fra fritvalgs-kontoen. 

Forældreorlov med løn i 16 uger
Moren har ret til fem uger. Faren har ret til otte uger. De sidste tre uger fordeles frit mellem de to forældre. 

Udvalg om weekendarbejde og langtidssyge 
Aftalt udvalgsarbejde for en teknisk redigering af weekendarbejde og undersøgelse om mulige problematikker vedr. langtidssyge elektrikere på weekendarbejde og på skiftehold. 

Efter- og videreuddannelse

Aftalt uddannelse med tilskud
Der ydes tilskud fra Elbranchens Kompetenceudviklingsfond til akademiuddannelse (maksimalt 20 ECTS-point pr. år med 85 procent tilskud til løn og kursusgebyr dog fratrukket offentlige tilskud).
Forudsætningen er, at man har optjent ret til selvvalgt uddannelse, som man bytter én til én med retten til aftalt uddannelse. 

Uddannelse efter fratrædelse 
I op til 3 mdr. efter fratrædelse gives der mulighed for at komme på uddannelse med 85 procent tilskud fra Elbranchens Kompetenceudviklingsfond. Forudsætningen er, at aktiviteten gennemføres med offentlige tilskud, som søges forud.

Mindre social dumping og platformsøkonomi

Fælles erklæring om forståelse af mindsteløn - også i relation til udenlandske virksomheder
Der indsættes som noget nyt en præambel, hvor principperne for løndannelsen oplyses, og at der er enighed om, at det skal sikres, at der ikke skal konkurreres om arbejdskraften på ulige vilkår gennem underbetaling af udenlandsk arbejdskraft. 

Mindstebetalingssatsen skal i et bevægeligt lønsystem tillægges den lokalt forhandlede løn, som tager udgangspunkt i faglig dygtighed, arbejdets art samt omfanget af akkordarbejde for den pågældende elektriker.

Tillidsrepræsentantens mulighed for at få oplysninger om underleverandører og arbejdsvilkårene for underleverandører 
Tidligere kunne tillidsrepræsentanten anmode om oplysninger, når underleverandøren var startet. Fremover opfordres virksomheden til at informere tillidsrepræsentanten, inden underleverandøren starter.

Misforhold
Der er tilføjet et afsnit om misforhold, hvor princippet er, at der kan ske en hurtig fagretlig behandling, når det skønnes, at der forekommer en betydelig afvigelse fra gennemsnitslønnen. Det fastslås desuden, at der skal betales mere end mindstelønnen, da det er et bevægeligt lønsystem med lokal løndannelse.

Fælles udvalgsarbejde om udviklingen i platformsøkonomi
Parterne starter et fælles udvalgsarbejde om udviklingen i arbejdsudleje, platformsøkonomi og udviklingen i dette og dels udviklingen af andre arbejdsformer, der adskiller sig fra normalt fuldtidsarbejde. I dag har parterne kun kendskab til én webbaseret platformsvirksomhed, og det er en fælles opfattelse, at den indgår under overenskomsten.  

Vikararbejde er en hyppigere problematik, der også skal vurderes i udvalgsarbejdet.

Enmandsvirksomheder der ikke er ”falske selvstændige”: Her skal den selvstændige virksomhed indgå i den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladsen.

Lærlinge

Opdatering af lærlingebestemmelser 
Beskrivelsen af lærlingebestemmelserne bliver lettere at forstå. Det gælder især feriebestemmelser og tilretning i forhold til gældende elektrikeruddannelse. Virksomheder der alene udfører klinisk teknisk arbejde kan fremover ansætte lærlinge, og ansættelsen skal ske i henhold §17 i Elektrikeroverenskomsten, selv om ansættelsen sker i henhold til El-Fagets Funktionæroverenskomst.

Lønforhold
Alle satser hæves med 1,7 procent (gælder ikke voksenlærlinge), som følger og hæves som mindstelønnen i industrien. Forpraktik-satsen hæves med en kronestigning. 

Ret til pensionsopsparing 
Betaling til pensionsopsparing vil fremover ske fra det fyldte 18 år – med fire procent indbetaling fra virksomheden og to procent fra lærlingen. Virksomheden betaler forsikringsordningen.

Hvis finansiering af lærlingens pension kan ske via AUB, ændres ordningen til otte procent og fire procent.

Sundhedsordning og forsikringer er gældende for lærlinge under 18 år.

Overgangsordning for feriefridage og børneomsorgsdage 
I en overgangsordning fra 1. maj 2020 til 31. december 2020 vil der blive tildelt 3,33 feriefridage og 1,66 børneomsorgsdage. I overgangsordningen vil afviklingen af feriefridage og børneomsorgsdage kunne afvikles i timer.

Barn syg 
Nu op til to dages fri ved barns sygdom. Den anden dag betales fra fritvalgskontoen. Efter ni måneders ancinnitets gives en dags fri til lægebesøg med barnet uden løn, men med mulighed for udbetaling fra fritvalgskontoen. 

Ny ferielov 
Ny ferielov med samtidighedsprincippet for opsparing og afvikling af ferie i optjeningsperioden fra 1. september til efterfølgende år 30. august.

Feriefridage 
Fra 1. marts 2021 får lærlinge tildelt fem feriefridage, og betalingen er svarende til en dagløn. Opsparingskonto til feriefri- og fritvalgs-opsparing skal oprettes og synliggøres på lønsedlen. 

Optjente og afholdte ferie- og feriefridage 
Optjente og afholdte ferie- og feriefridage skal fremgå af den sidste lønseddel, når man fratræder virksomheden. Dermed kan man henvise til dette ved tiltræden i en ny virksomhed. 

Afholdelse af ferie i timer
Det er fastslået, at man lokalt kan aftale afholdelse af ferie i timer - dog kan en feriedag ikke vare mindre end antallet af arbejdstimer den konkrete dag, og det kan kun afvikles i hele arbejdsdage.

Pension

Pension af sygeferiepenge 
Medarbejderens andel til pension fraregnes feriegodtgørelsen og indbetales til PensionDanmark.

Grøn omstilling

Involvering af medarbejdere 
Medarbejdere skal involveres ved grøn omstilling i virksomheden.

Tillidsvalgte

GDPR-regler 
Den hidtidige aftale om GDPR-regler fra 2017 (mæglingsforslaget) ved info om tillidsrepræsentant er nu skrevet ind i overenskomsten. Det betyder, at tillidsrepræsentanten ikke kan nægtes adgang til viden om medarbejdere i virksomheden med henvisning til GDPR og databeskyttelsesreglerne, og de aftaler, der var indgået før Persondatabeskyttelsesforordningen blev indført, er også gældende efter, forudsat at de ikke strider mod reglerne.

Frihed til deltagelse i DEF’s kurser for tillidsvalgte  
Arbejdsmiljørepræsentanter får nu ret til frihed til deltagelse i DEF’s interne kurser. 

Adgang til IT-faciliteter
Arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter får samme ret til adgang til IT-faciliteter som tillidsrepræsentanter. 

Andet

Fælles fond til uddannelse og samarbejde 
Virksomhedernes betaling til den fælles fond til uddannelse og samarbejde hæves fra 60 øre til 65 øre pr. medarbejdertime. Forventes at blive ca. en millioner kroner ekstra. Fonden betaler bl.a. til uddannelse af tillidsvalgte og fælles aktiviteter mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og DEF.

Ikke-kystnære vindmøller 
Arbejdsområdet er i dag ikke dækket af Elektrikeroverenskomsten eller El-Fagets Funktionæroverenskomst. Derfor etableres et fælles arbejde med udvikling af området. Flere af de særligt involverede DEF-afdelinger og en række TEKNIQ Arbejdsgiverne-virksomheder vil blive involveret. Dette arbejde skal være færdigt ved udgangen af 2020.

Offshore områder vedr. gas og olie 
Skal gennemgås for evt. ændringer til rammeaftalen. Udvalget skal have særligt fokus på ansættelsesformer, ansættelsen/rotationens længde og færre afgange/helikopterture. Senest ved udgangen af 2020 skal udvalget fremlægge en plan for arbejdet.

Udvalgsarbejde om § 7b
Der er aftalt et udvalgsarbejde om teknisk redigering af § 7b om weekendarbejde i elektrikeroverenskomsten samt evt. problematikker om langtidssyge elektriker under weekend og skifteholdsarbejde. 

Årligt møde om firmapensionsordninger ved El-Fagets Funktionæroverenskomst
For El-Fagets Funktionæroverenskomst som giver mulighed for at bruge bla. private pensionsselskaber, er der aftalt årligt møde mellem DEF og TEKNIQ Arbejdsgiverne for at holde øje med omkostningsniveauet i forhold til arbejdsmarkedspensionsselskaberne.
 

Protokollater for Elektrikeroverenskomsten: 

 

Protokollater for El-Fagets Funktionæroverenskomst: 

Development: HJEMMESIDER.DK