Forlig for Danske Medier Arbejdsgiverforening

 

Forliget er indgået som en fællesoverenskomst med Dansk Metal og Danske Medier Arbejdsgiverforening. Det er en 3-årig aftale. 

Resultat

Hovedtrækkene fra resultatet er: 

Flere penge til mere frit valg

Bidraget til fritvalgskontoen stiger fra 4 til 7 procent over tre år.

Dermed får du flere penge til fridage, seniorordning, pensionsopsparing, børneomsorgsdage eller kontant udbetaling.

Derudover får du to nye muligheder for betaling fra fritvalgskontoen, nemlig til barnets anden sygedag og lægebesøg med barn.

Eksempelvis giver de ekstra 3 procent 6 seniorfridage på et år.

Betalt sovetid og Udskydelse af 11 timers hvile

Ved rådighedsvagt eller udkald kan hviletiden udskydes. 11 timers hviletiden starter ved afslutning af sidste job, og hvis det strækker sig ind i medarbejderens normal arbejdstid, betales sovetid - for ikke udført arbejde, - som ved sydom.

Følger op på Industriens overenskomst protokollater 30-31-32

Når der forelægger et resultat, tages der drøftelser mellem overenskomst parterne. Arbejdsudlejning, Andre arbejdsformer, og Fritvalgskontoen.

Orientering af Tillidsmanden ved brug af udenlandske underleverandør

Inden brug af udenlandske underleverandør orienteres tillidsmanden.

Personoplysninger (GDPR)

Det bliver slået fast, at reglerne om personfølsomme oplysninger ikke må forhindre, at tillidsvalgte kan fortsætte deres nuværende praksis med at få de oplysninger, de har brug for til at varetage deres hverv.

Merit til lærlinge

Der gives merit til lærlinge for tidligere beskæftigelse.

Arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanterne får sikret frihed til at deltage i relevante arbejdsmiljøkurser gennem deres fagforbund, samt adgang til IT-faciliteter.

Lønforhold og betalingssatser

Genetillæg §8 forhøjes:

  • 1. marts 2020 med 1,6%
  • 1. marts 2021 med 1,6%
  • 1. marts 2022 med 1,6%

Lærlingesatser: §3 organisationsaftalen for lærlinge, forhøjes:

  • 1. marts 2020 med 1,7%
  • 1. marts 2021 med 1,7%
  • 1. marts 2022 med 1,7%

Fritvalgskontoen §18 stk. 16 forhøjes:

  • 1. marts 2020 med 1% til 5%
  • 1. marts 2021 med 1% til 6%
  • 1. marts 2022 med 1% til 7% af den ferieberettigede løn.

Fri på barnets anden sygedag

Som forælder får du fremover ret til at blive hjemme på barns anden hele sygedag.

Den anden hele sygedag kan du få dækket med penge fra fritvalgskontoen. Selv om du ikke ønsker at bruge af kontoen til barns anden sygedag, har du stadig ret til at blive hjemme.

Som noget nyt får du også ret til at holde fri, hvis dit barn skal til læge.

Mere forældreorlov med løn

Perioden med fuld løn under forældreorlov udvides med tre uger. Den samlede periode er dermed på 16 uger og fordeles på denne måde:

•    Fem uger til den forælder, der har holdt barselsorloven
•    Otte uger til den anden forælder
•    Tre uger til den ene eller anden forælder

Der betales fuld løn under graviditetsorlov, fædreorlov og barselsorlov.

Uddannelse ved afskedigelse

Hvis du bliver opsagt, kan du få op til fem ugers uddannelse, som du kan bruge i din opsigelsesperiode.

De fem ugers uddannelse er alle med støtte fra Kompetenceudviklingsfond (Alarm OK) og dækker en lang række kurser på industriens område.

Det kan være svært at nå at afvikle op til fem ugers efteruddannelse i opsigelsesperioden. Derfor arbejder parterne på, at lovgivningen bliver ændret, så det også bliver muligt at tage denne efteruddannelse med over i en ledighedsperiode.

Feriefridage

Det er aftalt, at de fem feriefridage kommer til at følge ferieåret, som efter den nye ferielov kommer til at løbe fra 1. september til 31. august. Det er aftalt, at feriefridagene ligesom ferie kan afholdes over 16 måneder fra 1. september til 31. december det efterfølgende år.

Det er aftalt, at der i forbindelse med overgangen til den nye ferielov vil være 6,67 feriefridage til rådighed pr. 1. maj 2020. Disse dage kan afholdes frem til 31. december 2021. Pr. 1. september 2021 tildeles der fem feriefridage, som kan afvikles i ferieafholdelsesperioden.

Ved fratræden skal din arbejdsgiver skriftligt oplyse dig om, hvor mange feriefridage du har tilbage, når du stopper. Det kan eventuelt være på lønsedlen.

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja

Et flertal af Dansk El-Forbunds Hovedbestyrelse anbefaler et ja til forliget.

Filer

Development: HJEMMESIDER.DK